<p><em></em></p><p><strong>Riadime sa koncepciou uvedomelého konania</strong></p>

Riadime sa koncepciou uvedomelého konania

Naše poslanie - neustále odborné skúmanie:

Sme stredne veľká a vlastníkom riadená nemecká rodinná firma. Naše rozhodnutia a činy nie sú teda len výsledkom krátkozrakého myslenia zameraného na zisk - ale sú ovplyvňované kontinuitou, podnikateľskou predvídavosťou a snahou o trvalý rast.

Vyvíjame a vyrábame vysoko špecializované efektívne riešenia pre pružiny a poskytujeme individuálne podporné služby pre zákazníkov po celom svete. Naše výrobky slúžia na pre zadržanie a použitie sily, ale aj ako úložiská potenciálnej energie. Prispievajú tak k väčšiemu komfortu a bezpečnosti mnohých spotrebiteľských výrobkov; často ako neviditeľné - ale technicky a ekonomicky ťažko nahraditeľné prvky.

Globálne trhy a rastúca konkurencia zvyšujú dopyt po inovatívnych, nákladovo efektívnych nápadoch. Na tieto výzvy trhov odpovedáme prostredníctvom troch pilierov našej obchodnej filozofie: inovácia, automatizácia a tvorivosť.

Máme dlhoročné odborné znalosti v oblasti vývoja produktov a procesov, zamestnávame vysoko kvalifikovaných a motivovaných zamestnancov a absolútne sa sústreďujeme na prospech zákazníka:Preto sme v našich hlavných obchodných oblastiach dokázali dosiahnuť vedúcu pozíciu na európskom trhu.

Naša vízia - medzinárodná expanzia:

Túto pozíciu si chceme udržať aj v dlhodobom horizonte a trvalo ju zlepšovať. Najmä pri aplikovaní pružín v oblasti automobilových hnacích mechanizmov a ďalších náročných aplikáciách chceme presvedčiť našimi výkonmi - a stať sa v dlhodobom horizonte jedným z popredných poskytovateľov riešení.

Prvotriedna kvalita v kombinácii s efektívnymi a nákladovo výhodnými výrobnými postupmi sú kľúčovými prvkami pre ďalší rozvoj našej spoločnosti. Požiadavky na flexibilitu a dostupnosť produktov rastú - to je dôvod, prečo pracujeme s našimi zákazníkmi na vyššej úrovni v rámci celkového dodávateľského reťazca.

Okrem európskych trhov, chceme stále viac čeliť výzvam strategických zákazníkov na trhoch v Severnej Amerike, Ázii a južnej a východnej Európe. Neustálym generovaním pridanej hodnoty pre zákazníkov chceme naďalej rásť a zvyšovať hodnotu našej vlastnej firmy, aby sme tak mohli prispievať k trvalému zachovaniu našej firemnej skupiny a jej lokalít.

Naše zásady - pre úspešné podnikanie:

Naše firemné zásady poskytujú prehľad o tom, ako sa majú správať a konať naši zamestnanci a zamestnankyne, aby bolo možné dosiahnuť uvedené ciele. Zákazník je pritom vždy stredobodom pozornosti: chceme mu pomôcť stať sa úspešným. Orientácia na zákazníka so súčasnou spokojnosťou zamestnancov a spoločníkov je preto základným motívom nášho konania.

Iba s motiváciou a kvalifikáciou môžeme splniť tieto vysoké nároky. Zabezpečenie a zvyšovanie motivácie a kvalifikácie je úlohou manažmentu rovnako ako individuálne požiadavky. Podmienkou pre dosiahnutie našich podnikateľských cieľov je flexibilita a pracovná angažovanosť. Túto prejavujeme nielen vo vzťahu k našim zákazníkom - ale aj v dialógu s nadriadenými, kolegami a zamestnancami. Každý zamestnanec má dôveru firmy a môže zaobchádzať s vecnými a peňažnými hodnotami firmy. Zároveň je každý jeden zamestnanec vyzvaný k tomu, aby konal zodpovedne - akoby to bol jeho vlastný majetok. Nákladovo orientované myslenie a konanie je preto predpokladom pre dôvernú spoluprácu.

Spoliehame sa na komplexné pochopenie kvality, pri ktorom sa na konci procesu ráta výlučne spokojnosť zákazníka. Pojem kvalita sa pritom nevzťahuje len na bezchybné výrobky, je tiež meradlom pre všetky naše podnikateľské výkony.

Len ako tím môžeme byť na trhu silný. Preto by mal byť každý jednotlivec povzbudzovaný k tomu, aby prispel svojím odborným a sociálnym potenciálom ako aj svojou kreativitou k spoločnému úspechu. Pretože len tímovou prácou a globálnym myslením zabezpečíme úspech našich zákazníkov.
Konáme s vedomím zodpovednosti voči zamestnancom, spoločnosti ale aj životnému prostrediu a prostredníctvom našich produktov a služieb prispievame k zlepšeniu kvality života. Zdravie a bezpečnosť našich zamestnancov ako aj ochrana životného prostredia majú pri realizácii našich činností vždy prednosť pred ekonomickými záujmami.

Voči všetkým sa správame férovo a s rešpektom. Vždy sa snažíme o otvorený a dôverný dialóg - v rámci spoločnosti a s našimi obchodnými partnermi.