Vyhlásenie o ochrane osobných údajov (Nariadenie Európskeho parlamentu a rady (EU)- 2016/679) 

Sme veľmi radi, že ste prejavili záujem o našu spoločnosť. V podnikaní spoločnosti Federnfabrik Subtil GmbH má ochrana údajov mimoriadne vysokú prioritu. Internetové stránky spoločnosti Federnfabrik Subtil GmbH je možné používať bez akéhokoľvek uvádzania osobných údajov. Ak chce však dotknutá osoba využívať konkrétne služby prostredníctvom našej webovej stránky, stáva sa spracovanie osobných údajov nevyhnutným. Pokiaľ je spracovanie osobných údajov nevyhnutné a neexistuje na to zákonný dôvod, vo všeobecnosti získavame od dotknutej osoby súhlas.

Spracovanie osobných údajov, ako je meno, adresa, e-mailová adresa alebo telefónne číslo dotknutej osoby bude vždy v súlade s Všeobecným nariadením o ochrane údajov (GDPR) a v súlade s predpismi o ochrane údajov špecifickými pre konkrétnu krajinu, s platnosťou pre Federnfabrik Subtil GmbH. Týmto vyhlásením o ochrane údajov by chcela naša spoločnosť informovať širokú verejnosť o povahe, rozsahu a účeloch osobných údajov, ktoré zbierame, používame a spracúvame. Okrem toho informujeme dotknuté osoby, prostredníctvom tohto vyhlásenia o ochrane údajov, o ich právach.

Spoločnosť Federnfabrik Subtil GmbH zaviedla ako prevádzkovateľ početné technické a organizačné opatrenia na zaistenie čo najúplnejšej ochrany osobných údajov spracúvaných cez svoju webovú stránku. Internetové prenosy údajov však vo svojom princípe môžu mať bezpečnostné medzery, preto nie je možné zaručiť absolútnu ochranu. Z tohto dôvodu má každá dotknutá osoba možnosť poskytnúť nám svoje osobné údaje alternatívnymi spôsobmi, napr. telefonicky.

1. Definície

Vyhlásenie o ochrane údajov spoločnosti Federnfabrik Subtil GmbH je založené na podmienkach, ktoré používa európsky zákonodarca pri prijatí Všeobecného nariadenia ochrane údajov (GDPR).Naše vyhlásenie o ochrane údajov by malo byť jasné a zrozumiteľné pre širokú verejnosť, ako aj našich zákazníkov a obchodných partnerov. Preto by sme najprv radi vysvetlili používanú terminológiu.

V tomto vyhlásení o ochrane údajov používame, okrem iného, nasledujúce pojmy:

• a) Osobné údaje

Osobné údaje sú akékoľvek informácie týkajúce sa identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osoby (ďalej len "dotknutá osoba").Identifikovateľná fyzická osoba je osoba, ktorú možno identifikovať priamo alebo nepriamo, najmä odkazom na identifikátor, ako je meno, identifikačné číslo, lokalizačné údaje, online identifikátor, alebo odkazom na jeden či viaceré prvky, ktoré sú špecifické pre fyzickú, fyziologickú, genetickú, mentálnu, ekonomickú, kultúrnu alebo sociálnu identitu tejto fyzickej osoby.

• b) Dotknutá osoba

Dotknutá osoba je akákoľvek identifikovaná alebo identifikovateľná osoba, ktorej osobné údaje spracúva prevádzkovateľ zodpovedný za spracovanie.

• c) Spracúvanie

Spracúvanie je operácia alebo súbor operácií s osobnými údajmi alebo súbormi osobných údajov, napríklad získavanie, zaznamenávanie, usporadúvanie, štruktúrovanie, uchovávanie, prepracúvanie alebo zmena, vyhľadávanie, prehliadanie, využívanie, poskytovanie prenosom, šírením alebo poskytovanie iným spôsobom, preskupovanie alebo kombinovanie, obmedzenie, vymazanie alebo likvidácia, bez ohľadu na to, či sa vykonávajú automatizovanými alebo neautomatizovanými prostriedkami.

• d) Obmedzenie spracúvania

Obmedzenie spracúvania je označenie uchovávaných osobných údajov s cieľom obmedziť ich spracúvanie v budúcnosti.

• e) Profilovanie

Profilovanie je akákoľvek forma automatizovaného spracúvania osobných údajov, ktoré pozostáva z použitia týchto osobných údajov na vyhodnotenie určitých osobných aspektov týkajúcich sa fyzickej osoby, predovšetkým analýzy alebo predvídania aspektov dotknutej fyzickej osoby súvisiacich s výkonnosťou v práci, majetkovými pomermi, zdravím, osobnými preferenciami, záujmami, spoľahlivosťou, správaním, polohou alebo pohybom.

• f) Pseudonymizácia

Pseudonymizácia je spracúvanie osobných údajov takým spôsobom, aby osobné údaje už nebolo možné priradiť konkrétnej dotknutej osobe bez použitia dodatočných informácií, pokiaľ sa takéto dodatočné informácie uchovávajú oddelene a vzťahujú sa na ne technické a organizačné opatrenia s cieľom zabezpečiť, aby osobné údaje neboli priradené identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osobe.

• g) Prevádzkovateľ alebo prevádzkovateľ zodpovedný za spracovanie

Prevádzkovateľ alebo prevádzkovateľ zodpovedný za spracovanie je fyzická alebo právnická osoba, orgán verejnej moci, agentúra alebo iný subjekt, ktorý sám alebo spoločne s inými určí účely a prostriedky spracúvania osobných údajov; v prípade, že sa účely a prostriedky tohto spracúvania stanovujú v práve Únie alebo v práve členského štátu, možno prevádzkovateľa alebo konkrétne kritériá na jeho určenie určiť v práve Únie alebo v práve členského štátu.

• h) Sprostredkovateľ

Sprostredkovateľ je fyzická alebo právnická osoba, orgán verejnej moci, agentúra alebo iný subjekt, ktorý spracúva osobné údaje v mene prevádzkovateľa.

• i) Príjemca

Príjemca je fyzická alebo právnická osoba, orgán verejnej moci, agentúra alebo iný subjekt, ktorému sa osobné údaje poskytujú bez ohľadu na to, či je treťou stranou. Orgány verejnej moci, ktoré môžu prijať osobné údaje v rámci konkrétneho zisťovania v súlade s právom Únie alebo právom členského štátu, sa však nepovažujú za príjemcov; spracúvanie uvedených údajov uvedenými orgánmi verejnej moci sa uskutočňuje v súlade s uplatniteľnými pravidlami ochrany údajov v závislosti od účelov spracúvania.

• j) Tretia strana

Tretia strana je fyzická alebo právnická osoba, orgán verejnej moci, agentúra alebo iný subjekt než dotknutá osoba, prevádzkovateľ, sprostredkovateľ a osoby, ktoré sú na základe priameho poverenia prevádzkovateľa alebo sprostredkovateľa poverené spracúvaním osobných údajov.

• k) Súhlas

Súhlas dotknutej osoby je akýkoľvek slobodne daný, konkrétny, informovaný a jednoznačný prejav vôle dotknutej osoby, ktorým formou vyhlásenia alebo jednoznačného potvrdzujúceho úkonu vyjadruje súhlas so spracúvaním osobných údajov, ktoré sa jej týka.

2. Názov a adresa prevádzkovateľa

Na účely Všeobecného nariadenia o ochrane údajov (GDPR), ostatných zákonov na ochranu údajov platných v členských štátoch Európskej únie a iných ustanovení týkajúcich sa ochrany údajov, je prevádzkovateľom:

Federnfabrik Subtil GmbH
Holzweg 19-12
35447 Reiskirchen
Nemecko
Telefón: +49 (0)6401 / 9149-00
Email: ettingshausen@subtil-group.com
Webová stránka: www.subtil-group.com

3. Meno a adresa zodpovednej osoby

Zodpovednou osobou prevádzkovateľa je:

Komisár pre ochranu údajov
Federnfabrik Subtil GmbH
Holzweg 19-12
35447 Reiskirchen
Nemecko
Telefón: +49 (0)6401 / 9149-00
Email: privacy@subtil-group.com - v rámci Slovenskej republiky môžete kontaktovať aj prostredníctvom emailu gdpr@subtil.sk

Webová stránka: www.subtil-group.com

Každá dotknutá osoba môže kedykoľvek kontaktovať našu zodpovednú osobu priamo, s akýmikoľvek otázkami a návrhmi ohľadom ochrany údajov.

4. Cookies

Spoločnosť Federnfabrik Subtil GmbH nepoužíva na tejto webovej stránke súbory cookie, aby poskytla používateľsky prívetivejšie služby.

5. Zber všeobecných údajov a informácií

Webová stránka spoločnosti Federnfabrik Subtil GmbH zbiera súbory všeobecných údajov a informácií, keď dotknutá osoba alebo automatický systém vstúpi na webovú stránku. Tieto všeobecné údaje a informácie sa ukladajú v protokolových súboroch servera. Zbierať sa môžu nasledujúce typy informácií (1) typy a verzie používaných prehliadačov, (2) operačný systém používaný vstupujúcim systémom, (3) webová stránka, na ktorú vstupujúci systém vstúpi na našu webovú stránku (takzvaný referer), (4) vedľajšie webové stránky, (5) dátum a čas prístupu na internetovú stránku, (6) adresa internetového protokolu (IP adresa), (7) poskytovateľ internetových služieb vstupujúceho systému, a (8) akékoľvek ďalšie podobné údaje a informácie, ktoré sa môžu použiť v prípade útokov na naše systémy informačných technológií.

Pri použití týchto všeobecných údajov a informácií, spoločnosť Federnfabrik Subtil GmbH nevyvodzuje o dotknutej osobe žiadne závery. Tieto informácie sú potrebné na (1) správne dodávanie obsahu našej webovej stránky, (2) optimalizáciu obsahu našej webovej stránky, ako aj jej propagovania, (3) zaistenie dlhodobej životnosti našich systémov informačných technológií a technológie webovej stránky, a (4) poskytovanie informácií potrebných na trestné stíhanie orgánom činným v trestnom konaní v prípade kybernetického útoku. Preto spoločnosť Federnfabrik Subtil GmbH analyzuje anonymne zozbierané údaje a informácie štatisticky, s cieľom zvyšovať ochranu údajov a bezpečnosť údajov nášho podniku, a zaisťovať optimálnu úroveň ochrany osobných údajov, ktoré spracúvame. Anonymné údaje protokolových súborov servera sa uchovávajú oddelene od všetkých osobných údajov poskytovaných dotknutými osobami.

6. Možnosť kontaktovania cez webovú stránku

Webová stránka spoločnosti Federnfabrik Subtil GmbH obsahuje informácie, ktoré umožňujú našu spoločnosť rýchlo elektronicky kontaktovať, ako aj priamo s nami komunikovať, čo zahŕňa aj všeobecnú adresu takzvanej elektronickej pošty (e-mailovú adresu).Pokiaľ dotknutá osoba kontaktuje prevádzkovateľa e-mailom alebo cez kontaktný formulár, osobné údaje, ktoré dotknutá osoba prenáša, sa automaticky uchovávajú. Takéto osobné údaje, ktoré dotknutá osoba prenáša dobrovoľne prevádzkovateľovi sa uchovávajú na účely spracovania alebo kontaktovania dotknutej osoby. Tieto osobné údaje sa neprenášajú žiadnym tretím stranám.

7. Rutinné vymazanie a zablokovanie osobných údajov

Prevádzkovateľ osobných údajov spracúva a uchováva osobné údaje dotknutej osoby len na obdobie nutné na dosiahnutie účelov uchovania, alebo ako vyžaduje európsky zákonodarca alebo iní zákonodarcovia v zákonoch či predpisoch, ktorým prevádzkovateľ podlieha.

Pokiaľ účel uchovania nie je použiteľný, alebo ak vyprší doba uchovania predpísaná európskym zákonodarcom alebo iným príslušným zákonodarcom, osobné údaje sa rutinne zablokujú alebo vymažú v súlade s právnymi požiadavkami.

8. Práva dotknutej osoby

• a) Právo na potvrdenie

Každá dotknutá osoba má právo, udelené európskym zákonodarcom, na získanie potvrdenia od prevádzkovateľa o tom, či sa jeho osobné údaje spracúvajú alebo nie. Ak si dotknutá osoba želá uplatniť toto právo potvrdenia, môže kedykoľvek kontaktovať zamestnanca prevádzkovateľa.

• b) Právo na prístup

Každá dotknutá osoba má právo udelené európskym zákonodarcom, na získanie voľných informácií od prevádzkovateľa o svojich osobných údajoch uchovávaných kedykoľvek a na kópiu týchto informácií. Okrem toho, európske smernice a predpisy udeľujú dotknutým osobám právo na nasledujúce informácie:

o účely spracovania;
o kategórie dotknutých osobných údajov;
o príjemcovia alebo kategórie príjemcov, ktorým boli osobné údaje sprístupnené, konkrétne príjemcovia v tretích krajinách alebo medzinárodných organizáciách;
o pokiaľ je to možné, plánované obdobie, na aké sa budú osobné údaje uchovávať, alebo ak to nie je možné, kritériá na určenie tohto obdobia;
o existencia práva vyžadovať od prevádzkovateľa opravu alebo vymazanie osobných údajov, alebo obmedzenie prístupu k osobným údajom dotknutej osoby, alebo účel takéhoto spracovania;
o existencia práva podať sťažnosť dozornému orgánu;
o pokiaľ osobné údaje neboli získané od dotknutej osoby, akékoľvek dostupné informácie o ich zdroji;
o existencia automatizovaného rozhodovania, vrátane profilovania, vo vzťahu k článku 22 ods. 1 a 4 GDPR, a minimálne v uvedených prípadoch, zmysluplné informácie o použitej logike, ako aj význam a plánované dôsledky takéhoto spracovania pre dotknutú osobu.
Okrem toho, dotknutá osoba má právo získať informácie o tom, či sa osobné údaje prenášajú do tretej krajiny, alebo do medzinárodnej organizácie. Pokiaľ je to tak, dotknutá osoba bude mať právo na informácie o príslušných bezpečnostných opatreniach týkajúcich sa prenosu.

Ak si dotknutá osoba želá uplatniť toto právo prístupu, môže kedykoľvek kontaktovať zamestnanca prevádzkovateľa.

• c) Právo na opravu

Každá dotknutá osoba má právo, udelené európskym zákonodarcom, dosiahnuť u prevádzkovateľa, bez zbytočného omeškania, opravu nepresných osobných údajov týkajúcich sa jeho alebo jej osoby. S ohľadom na účely spracovania, má dotknutá osoba právo na doplnenie neúplných osobných údajov, aj formou doplňujúceho vyhlásenia.

Ak si dotknutá osoba želá uplatniť toto právo na opravu, môže kedykoľvek kontaktovať zamestnanca prevádzkovateľa.

• d) Právo na vymazanie (právo na zabudnutie)

Každá dotknutá osoba má právo udelené európskym zákonodarcom, dosiahnuť u prevádzkovateľa bezodkladne vymazanie osobných údajov týkajúcich sa jeho alebo jej osoby a prevádzkovateľ je povinný vymazať osobné údaje bezodkladne, pokiaľ platí niektorý z nasledujúcich dôvodov a spracovanie nie je nevyhnutné:

o Osobné údaje už nie sú nevyhnutne potrebné vo vzťahu k účelom, na ktoré boli získané alebo inak spracované.
o Dotknutá osoba stiahne súhlas, na ktorom je spracovanie založené, podľa článku 6 ods. 1 písm. a) GDPR, alebo článku 9 ods. 2 písm. a) GDPR, a pokiaľ neexistuje žiadny iný právny dôvod na spracovanie.
o Dotknutá osoba namieta proti spracovaniu podľa článku 21 ods. 1 GDPR a neexistujú nadradené legitímne dôvody na spracovania, alebo dotknutá osoba namieta voči spracovaniu podľa článku 21 ods. 2 GDPR.
o Osobné údaje boli spracované nezákonne.
o Osobné údaje sa musia vymazať na dodržanie súladu s právnymi povinnosťami podľa zákonov Únie alebo členského štátu, ktorým prevádzkovateľ podlieha.
o Osobné údaje boli získané vo vzťahu k ponuke služieb informačnej spoločnosti podľa článku 8 ods. 1 GDPR.

Ak platí jeden z vyššie uvedených dôvodov a dotknutá osoba si želá vymazanie osobných údajov uchovávaných spoločnosťou Federnfabrik Subtil GmbH, môže kedykoľvek kontaktovať zamestnanca prevádzkovateľa. Zamestnanec spoločnosti Federnfabrik Subtil GmbH urýchlene zabezpečí, aby sa žiadosť o vymazanie okamžite splnila.

Pokiaľ prevádzkovateľ zverejnil osobné údaje a je povinný ich podľa článku 17 ods. 1 vymazať, prevádzkovateľ, s ohľadom na dostupnú technológiu a náklady na realizáciu, podnikne primerané kroky, vrátane technických opatrení, aby informoval ostatných prevádzkovateľov spracujúcich osobné údaje, že dotknutá osoba ich žiada, aby vymazali všetky odkazy na tieto osobné údaje, ich kópiu alebo repliky, pokiaľ spracovanie nie je potrebné. Zamestnanci spoločnosti Federnfabrik Subtil GmbH zabezpečia potrebné opatrenia v individuálnych prípadoch.

• e) Právo na obmedzenie spracovania

Každá dotknutá osoba má právo, udelené európskym zákonodarcom, dosiahnuť u prevádzkovateľa obmedzenie spracovania, pokiaľ platí niektorá z nasledujúcich možností:

o Dotknutá osoba spochybní presnosť osobných údajov, na obdobie dostatočné na to, aby si prevádzkovateľ overil presnosť osobných údajov.
o Spracovanie je nezákonné a dotknutá osoba nesúhlasí s vymazaním osobných údajov a namiesto toho požaduje obmedzenie ich použitia.
o Prevádzkovateľ už nepotrebuje osobné údaje na účely spracovania, ale dotknutá osoba ich požaduje na ustanovenie, výkon alebo ochranu právnych nárokov.
o Dotknutá osoba namietala voči spracovaniu podľa článku 21 ods. 1 GDPR do overenia, či sú legitímne dôvody prevádzkovateľa nadradené nad dôvodmi dotknutej osoby.

Ak platí jedna z vyššie uvedených podmienok a dotknutá osoba si želá obmedzenie spracovania osobných údajov uchovávaných spoločnosťou Federnfabrik Subtil GmbH, táto osoba môže kedykoľvek kontaktovať zamestnanca prevádzkovateľa zodpovedného za spracovanie osobných údajov. Tento zamestnanec spoločnosti Federnfabrik Subtil GmbH zabezpečí obmedzenie spracovania.

• f) Právo na prenosnosť údajov

Každá dotknutá osoba má právo udelené európskym zákonodarcom, získať osobné údaje, ktoré sa jej týkajú a ktoré poskytla prevádzkovateľovi, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte. Dotknutá osoba má právo preniesť tieto údaje ďalšiemu prevádzkovateľovi bez toho, aby jej prevádzkovateľ, ktorému sa tieto osobné údaje poskytli, bránil, pokiaľ je spracovanie založené na súhlase podľa článku 6 ods. 1 písm. a) GDPR alebo článku 9 ods. 2 písm. a) GDPR, alebo na zmluve podľa článku 6 ods. 1 písm. b) GDPR, a spracúvanie sa vykonáva automatizovanými prostriedkami, pokiaľ spracovanie nie je nutné na výkon úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci zverenej prevádzkovateľovi.

Navyše, pri uplatňovaní svojho práva na prenosnosť údajov podľa článku 20 ods. 1 GDPR, je dotknutá osoba oprávnená, aby boli osobné údaje prenesené priamo od jedného prevádzkovateľa k druhému, pokiaľ je to technicky možné a pokiaľ to nepriaznivo neovplyvňuje práva a slobody ostatných.

Ak si chce dotknutá osoba uplatniť právo na prenosnosť údajov, môže kedykoľvek kontaktovať ktoréhokoľvek zamestnanca Federnfabrik Subtil GmbH.

• g) Právo namietať

Každá dotknutá osoba má právo, udelené európskym zákonodarcom, kedykoľvek namietať z dôvodov týkajúcich sa jej konkrétnej situácie proti spracúvaniu osobných údajov, ktoré sa jej týka, ktoré je vykonávané na základe článku 6 ods. 1 písm. e) alebo f) GDPR. Toto sa zároveň týka profilovania založeného na uvedených ustanoveniach.

Spoločnosť Federnfabrik Subtil GmbH nebude ďalej spracúvať osobné údaje v prípade námietky, pokiaľ nepreukážeme nevyhnutné oprávnené dôvody na spracúvanie, ktoré prevažujú nad záujmami, právami a slobodami dotknutej osoby, alebo dôvody na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov.

Ak spoločnosť Federnfabrik Subtil GmbH spracúva osobné údaje na účely priameho marketingu, dotknutá osoba má právo kedykoľvek namietať proti spracúvaniu osobných údajov, ktoré sa jej týka, na účely takéhoto marketingu. Toto platí aj vrátane profilovania v rozsahu, v akom súvisí s takýmto priamym marketingom. Ak dotknutá osoba namieta spoločnosti Federnfabrik Subtil GmbH voči spracúvaniu na účely priameho marketingu, Federnfabrik Subtil GmbH už viac nebude spracúvať osobné údaje na takéto účely.

Okrem toho je dotknutá osoba oprávnená, z dôvodov týkajúcich sa jej konkrétnej situácie proti spracúvaniu osobných údajov, ktoré sa jej týka zo strany spoločnosti Federnfabrik Subtil GmbH na účely vedeckého alebo historického výskumu či na štatistické účely podľa článku 89 ods. 1 GDPR, s výnimkou prípadov, keď je spracúvanie nevyhnutné na plnenie úlohy z dôvodov verejného záujmu.

Ak si chce dotknutá osoba uplatniť právo namietať, môže kontaktovať ktoréhokoľvek zamestnanca Federnfabrik Subtil GmbH. Okrem toho môže dotknutá osoba, v súvislosti s používaním služieb informačnej spoločnosti a bez ohľadu na smernicu 2002/58/ES, uplatňovať svoje právo namietať automatizovanými prostriedkami s použitím technických špecifikácií.

• h) Automatizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovania

Každá dotknutá osoba má právo, udelené európskym zákonodarcom, na to, aby sa na ňu nevzťahovalo rozhodnutie, ktoré je založené výlučne na automatizovanom spracúvaní, vrátane profilovania, a ktoré má právne účinky, ktoré sa jej týkajú alebo ju podobne významne ovplyvňujú. Toto sa neuplatňuje, pokiaľ je rozhodnutie (1) nevyhnutné na uzavretie alebo plnenie zmluvy medzi dotknutou osobou a prevádzkovateľom, (2) povolené právom Únie alebo právom členského štátu, ktorému prevádzkovateľ podlieha a ktorým sa zároveň stanovujú aj vhodné opatrenia zaručujúce ochranu práv a slobôd a oprávnených záujmov dotknutej osoby, alebo (3) založené na výslovnom súhlase dotknutej osoby.

Pokiaľ je rozhodnutie (1) nevyhnutné na uzavretie alebo plnenie zmluvy medzi dotknutou osobou a prevádzkovateľom, alebo (2) založené na výslovnom súhlase dotknutej osoby, spoločnosť Federnfabrik Subtil GmbH vykoná vhodné opatrenia na ochranu práv a slobôd a oprávnených záujmov dotknutej osoby, a to aspoň práva na ľudský zásah zo strany prevádzkovateľa, práva vyjadriť svoje stanovisko a práva napadnúť rozhodnutie.

Ak si dotknutá osoba želá uplatniť práva ohľadom automatizovaného individuálneho rozhodovania, môže kedykoľvek kontaktovať zamestnanca Federnfabrik Subtil GmbH.

• i) Právo kedykoľvek odvolať súhlas so spracovaním údajov

Každá dotknutá osoba má právo, udelené európskym zákonodarcom, kedykoľvek odvolať svoj súhlas so spracovaním svojich osobných údajov.

Ak si dotknutá osoba želá uplatniť právo odvolať súhlas, môže kedykoľvek kontaktovať zamestnanca Federnfabrik Subtil GmbH.

9. Ochrana údajov pre žiadosti o zamestnanie a proces spracovania žiadostí

Prevádzkovateľ zbiera a spracúva osobné údaje uchádzačov o zamestnanie na účely spracovania postupu podávania žiadostí. Spracovanie môže prebiehať aj elektronicky. Toto platí v prípade, ak uchádzač predloží príslušné dokumenty žiadosti prevádzkovateľovi formou e-mailu alebo webového formulára na webovej stránke. Ak prevádzkovateľ uzavrie s uchádzačom pracovnú zmluvu, poskytnuté údaje sa uložia na účely spracovania pracovného pomeru v súlade so zákonnými požiadavkami. Pokiaľ prevádzkovateľ s uchádzačom neuzavrie pracovnú zmluvu, dokumenty žiadosti sa automaticky vymažú dva mesiace po oznámení o zamietnutí, za predpokladu, že vymazanie nie je v rozpore so žiadnymi inými oprávnenými záujmami prevádzkovateľa. Medzi ďalšie oprávnené záujmy v tejto súvislosti patrí napr. dôkazné bremeno v konaní podľa Všeobecného zákona o rovnakom zaobchádzaní (AGG).

10. Právny základ spracovania údajov

Článok 6 ods. 1 písm. a) nariadenia GDPR slúži ako právny základ na spracovanie operácií, na ktoré získame súhlas, na konkrétny účel spracovania. Ak je spracovanie osobných údajov nutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba, čo platí napríklad v prípade, ak je spracovanie nutné na dodávanie tovaru alebo poskytovanie iných služieb, spracovanie prebieha na základe článku 6 ods. 1 písm. b) GDPR. To isté platí pre také spracovanie, ktoré je nevyhnutné na vykonanie predzmluvných opatrení, napríklad v prípade dotazov ohľadom našich produktov alebo služieb. Ak naša spoločnosť podlieha právnej povinnosti, ktorá si vyžaduje spracovanie osobných údajov, ako napríklad plnenie daňových povinností, spracovanie prebieha na základe článku 6 ods. 1 písm. c) GDPR. V zriedkavých prípadoch môže byť spracúvanie osobných údajov nevyhnutné na ochranu životne dôležitých záujmov dotknutej osoby alebo inej fyzickej osoby. To by platilo, napríklad, v prípade, ak by sa návštevník v našej spoločnosti zranil, a jeho meno, vek, údaje o zdravotnom poistení alebo iné životné informácie, by sa museli odovzdať lekárovi, nemocnici či inej tretej strane. V takom prípade by spracúvanie prebiehalo podľa článku 6 ods. 1 písm. d) GDPR. Ako posledné, spracúvanie môže prebiehať aj podľa článku 6 ods. 1 písm. f) GDPR. Tento právny základ sa používa na spracúvanie, ktoré nie je pokryté v žiadnom z ostatných vyššie uvedených právnych základov, pokiaľ je spracovanie nevyhnutné na účely oprávneného záujmu našej spoločnosti alebo tretej strany, okrem prípadov, kedy nad týmito záujmami prevažujú záujmy základných práv a slobôd dotknutej osoby, ktoré si vyžadujú ochranu osobných údajov. Takéto spracúvanie je prípustné konkrétne preto, lebo ho špecificky uvádza európsky zákonodarca. Má sa za to, že oprávnený záujem sa dá predpokladať, ak je dotknutá osoba klientom prevádzkovateľa (Úvodná časť 47 veta 2 GDPR).

11. Oprávnené záujmy sledované prevádzkovateľom alebo treťou stranou

Pokiaľ spracúvanie osobných údajov vychádza z článku 6 ods. 1 písm. f) GDPR, naším oprávneným záujmom je vykonávať podnikateľskú činnosť v prospech všetkých našich zamestnancov a akcionárov.

12. Doba uchovávania osobných údajov

Kritériom použitým na určenie doby uchovávania osobných údajov je príslušná zákonná lehota na uchovávanie. Po vypršaní tejto lehoty sa príslušné údaje rutinne vymažú, pokiaľ už nie sú potrebné na plnenie zmluvy alebo uzavretie zmluvy.

13. Poskytnutie osobných údajov ako zákonná alebo zmluvná požiadavka; požiadavka nevyhnutná na uzavretie zmluvy; povinnosť dotknutej osoby poskytnúť osobné údaje; možné dôsledky neposkytnutia takýchto údajov

Chceli by sme objasniť, že poskytnutie osobných údajov čiastočne vyžaduje zákon (napr. daňové predpisy), alebo môže vyplývať zo zmluvných ustanovení (napr. informácie o zmluvnom partnerovi).Niekedy môže byť nutné uzavrieť zmluvu o tom, že nám dotknutá osoba poskytuje osobné údaje, ktoré my následne musíme spracovať. Napríklad, dotknutá osoba je povinná poskytnúť nám osobné údaje, keď s ňou naša spoločnosť podpisuje zmluvu. V prípade neposkytnutia osobných údajov by sa uzavretie zmluvy s dotknutou osobou znemožnilo. Pred poskytnutím osobných údajov musí dotknutá osoba kontaktovať akéhokoľvek zamestnanca. Zamestnanec objasní dotknutej osobe, či poskytnutie osobných údajov vyžaduje zákon alebo zmluva, prípadne, či je nevyhnutné na uzavretie zmluvy, či existuje povinnosť poskytnúť osobné údaje a aké sú dôsledky neposkytnutia osobných údajov.

14. Existencia automatizovaného rozhodovania

Ako zodpovedná spoločnosť, nepoužívame automatizované rozhodovanie ani profilovanie.